Ngày 18: Hãy Cẩn Thận Về Sự Suy Nghĩ

 

Vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy…

Con đừng nói vào tai đứa dốt,

Vì nó sẽ khinh dể lời lẽ khôn ngoan của con.

Con hãy để tâm đón lấy lời huấn dụ,

Và lắng tai nghe điều hiểu biết.

Đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi,

Nhưng hãy luôn kính sợ Đức Chúa,

Vì chắc chắn con có một tương lai

Và niềm hi vọng của con sẽ không thành mây khói.

Hỡi con, hãy nghe thầy và con sẽ nên khôn,

Hãy hướng lòng con theo chính đạo.

(Cn 23: 7, 9, 17-19)

 

Là người lãnh đạo, chúng ta luôn hiểu rằng sự suy nghĩ của mình ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của đội ngũ. Đoạn 23 trong sách Cách Ngôn đã nêu lên nguyên tắc vượt thời gian về sự suy nghĩ của người lãnh đạo gắn liền với dự kiến của tổ chức:

1.     Tư tưởng xác minh cá tính của người lãnh đạo.

2.     Hãy cẩn trọng trong sự suy nghĩ vì ý nghĩ sẽ được phát biểu thành lời bất cứ lúc nào.

3.     Đừng phí công vô ích đối với những người không thành tâm lắng nghe.

4.     Người cần lãnh đạo trước tiên là chính mình. Cơ phận cần được chú tâm để quản lý trước tiên là lòng mình.

5.     Đừng để lòng mình xa Chúa và chỉ chú tâm vào cái danh của riêng mình.

6.     Hãy tin tưởng và khẳng định với mình rằng dự kiến phải được thực hiện và đạt được theo chương trình đã hoạch định.

7.     Hãy thẳng thắn phản tỉnh và giữ vững ý định, nếu đó là điều hay lẽ phải sẽ đem lại lợi ích cho tập thể, không cho riêng mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà