Ngày 28: Lạm Dụng Quyền Hành

 

Trong thư, vua viết rằng: “Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết. (2Sm 11: 15)

 

Để đánh giá một người lãnh đạo, người ta chỉ cần nhìn vào cách hành sử quyền lãnh đạo của họ. Sách Samuel quyển thứ hai, đoạn 11 kể câu truyện của một vị vua đã quên rằng mình nắm quyền hành với chỉ một lý do duy nhất là phục vụ. Chúng ta có thể khảo sát con đường dẫn tới chỗ lạm dụng quyền hành như sau:

1.     Giai đoạn 1: Kinh ngạc - Liệu ta có thể chiếm đoạt điều đó không?

2.     Giai đoạn 2: Tự trọng – Tôi có cần điều đó không?

3.     Giai đoạn 3: Thoả mãn – Tôi đáng được điều đó.

4.     Giai đoạn 4: Ích kỷ - Tôi đòi hỏi cho được điều đó.

 

Đọc những đoạn viết về vua Đa-vít mưu đồ chiếm đoạt Bát-sê-va, chúng ta cần để ý đến 5 hình thức chung về vấn đề lạm dụng quyền hành mà các nhà lãnh đạo ngày nay có thể vướng phải:

1.     Chính bản thân vượt rào những kỷ luật mà chúng ta đòi hỏi đội ngũ phải tuân theo.

2.     Tin rằng người khác mắc nợ chúng ta vì những gì họ được hưởng dụng theo lẽ công bằng.

3.     Mưu định sửa sai hơn là làm đúng.

4.     Phủ nhận những khuyết điểm hoặc lầm lỗi trước những khuyến cáo có tính cách xây dựng.

5.     Tin rằng những người chắn lối, ngăn cản, hay khuyến cáo là “kỳ đà cản mũi” cần phải loại trừ.

 

Khi vướng vào những hình thức này, chúng ta cần quan tâm về cách hành xử quyền hành của mình. Đây là những bước đầu của vấn đề lạm dụng quyền hành. Đừng để chính mình khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng khó sửa chữa.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà