GỢI Ý
SOẠN THẢO LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
(Lời Nguyện Giáo Dân – do Ban Phụng Vụ và Giáo Lý Địa Phận Đàlạt soạn)

LỄ CHUNG
Vọng & Giáng Sinh
 • Lễ Giáng Sinh ( lễ đêm)
 • Lễ Giáng Sinh ( lễ ngày)
 • Lễ Thánh Gia Thất
 • Lễ Hiển Linh
 • Lể Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

 • Mùa Chay & Phục Sinh
 • Lễ Tro
 • Lễ Lá
 • Thánh Lễ Tiệc Ly
 • Vọng Phục Sinh
 • Chúa Nhật Phục Sinh
 • Chúa Nhật Phục Sinh (Chiều)
 • Lễ Chúa Lên Trời
 • Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 • Tháng 1
 • Lể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 • Tuần Lễ Hiệp Nhất
 • Lễ Tạ Ơn Cuối Năm Âm Lịch
 • Đầu Năm Mới Âm Lịch

 • Tháng 2
 • Lễ Dâng Chúa Vào đền Thánh

 • Tháng 3
 • Lễ Thánh Giuse
 • Lễ Truyền Tin

 • Tháng 4
  Tháng 5
  Tháng 6
 • Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 • Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô

 • Tháng 7
  Tháng 8
 • Lễ Chúa Biến Hình
 • Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 • Tháng 9
 • Lễ Suy Tôn Thánh Giá

 • Tháng 10
 • Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng
 • Lễ Đức Mẹ Mân Côi
 • Chúa Nhật Truyền Giáo

 • Tháng 11
 • Lễ Các Thánh Nam Nữ
 • Lễ Các Linh Hồn
 • Lễ Cung hiến Đền Thờ Latêranô
 • Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

 • Tháng 12
 • Lễ Thánh Phanxicô Saviê
 • Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 • Các Bí Tích
 • Lễ Ban Bí Tích Rửa Tội
 • Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức
 • Rước Lễ Lần Đầu
 • Lễ Tạ Ơn Của Tân Linh Mục
 • Lễ Ban Bí Tích Hôn Phối

 • Dịp Đặc Biệt
 • Lễ An Táng hay Cầu Hồn
 • Lể Ngày Cầu Mùa
 • NĂM "A"
 • CN 1 Mùa Vọng
 • CN 2 Mùa Vọng
 • CN 3 Mùa Vọng
 • CN 4 Mùa Vọng
 • CN 2 Thường Niên
 • CN 3 Thường Niên
 • CN 4 Thường Niên
 • CN 5 Thường Niên
 • CN 6 Thường Niên
 • CN 7 Thường Niên
 • CN 8 Thường Niên
 • CN 1 Mùa Chay
 • CN 2 Mùa Chay
 • CN 3 Mùa Chay
 • CN 4 Mùa Chay
 • CN 5 Mùa Chay
 • CN 2 Phục Sinh
 • CN 3 Phục Sinh
 • CN 4 Phục Sinh
 • CN 5 Phục Sinh
 • CN 6 Phục Sinh
 • Lễ Chúa Ba Ngôi
 • Lễ Mình Máu Chúa
 • Lễ Thánh Tâm
 • CN 9 Thường Niên
 • CN 10 Thường Niên
 • CN 11 Thường Niên
 • CN 12 Thường Niên
 • CN 13 Thường Niên
 • CN 14 Thường Niên
 • CN 15 Thường Niên
 • CN 16 Thường Niên
 • CN 17 Thường Niên
 • CN 18 Thường Niên
 • CN 19 Thường Niên
 • CN 20 Thường Niên
 • CN 21 Thường Niên
 • CN 22 Thường Niên
 • CN 23 Thường Niên
 • CN 24 Thường Niên
 • CN 25 Thường Niên
 • CN 26 Thường Niên
 • CN 27 Thường Niên
 • CN 28 Thường Niên
 • CN 29 Thường Niên
 • CN 30 Thường Niên
 • CN 31 Thường Niên
 • CN 32 Thường Niên
 • CN 33 Thường Niên
 • Lễ Chúa Kytô Vua
 • NĂM "B"
 • CN 1 Mùa Vọng
 • CN 2 Mùa Vọng
 • CN 3 Mùa Vọng
 • CN 4 Mùa Vọng
 • CN 2 Thường Niên
 • CN 3 Thường Niên
 • CN 4 Thường Niên
 • CN 5 Thường Niên
 • CN 6 Thường Niên
 • CN 7 Thường Niên
 • CN 8 Thường Niên
 • CN 1 Mùa Chay
 • CN 2 Mùa Chay
 • CN 3 Mùa Chay
 • CN 4 Mùa Chay
 • CN 5 Mùa Chay
 • CN 2 Phục Sinh
 • CN 3 Phục Sinh
 • CN 4 Phục Sinh
 • CN 5 Phục Sinh
 • CN 6 Phục Sinh
 • CN 7 Phục Sinh
 • Lễ Chúa Ba Ngôi
 • Lễ Mình Máu Chúa
 • Lễ Thánh Tâm
 • CN 9 Thường Niên
 • CN 10 Thường Niên
 • CN 11 Thường Niên
 • CN 12 Thường Niên
 • CN 13 Thường Niên
 • CN 14 Thường Niên
 • CN 15 Thường Niên
 • CN 16 Thường Niên
 • CN 17 Thường Niên
 • CN 18 Thường Niên
 • CN 19 Thường Niên
 • CN 20 Thường Niên
 • CN 21 Thường Niên
 • CN 22 Thường Niên
 • CN 23 Thường Niên
 • CN 24 Thường Niên
 • CN 25 Thường Niên
 • CN 26 Thường Niên
 • CN 27 Thường Niên
 • CN 28 Thường Niên
 • CN 29 Thường Niên
 • CN 30 Thường Niên
 • CN 31 Thường Niên
 • CN 32 Thường Niên
 • CN 33 Thường Niên
 • CN Lễ Chúa Kytô Vua
 • NĂM "C"
 • CN 1 Mùa Vọng
 • CN 2 Mùa Vọng
 • CN 3 Mùa Vọng
 • CN 4 Mùa Vọng
 • CN 2 Thường Niên
 • CN 3 Thường Niên
 • CN 4 Thường Niên
 • CN 5 Thường Niên
 • CN 6 Thường Niên
 • CN 7 Thường Niên
 • CN 1 Mùa Chay
 • CN 2 Mùa Chay
 • CN 3 Mùa Chay
 • CN 4 Mùa Chay
 • CN 5 Mùa Chay
 • CN 2 Phục Sinh
 • CN 3 Phục Sinh
 • CN 4 Phục Sinh
 • CN 5 Phục Sinh
 • CN 6 Phục Sinh
 • Lễ Chúa Ba Ngôi
 • Lễ Mình Máu Chúa
 • Lễ Thánh Tâm
 • CN 8 Thường Niên
 • CN 9 Thường Niên
 • CN 10 Thường Niên
 • CN 11 Thường Niên
 • CN 12 Thường Niên
 • CN 13 Thường Niên
 • CN 14 Thường Niên
 • CN 15 Thường Niên
 • CN 16 Thường Niên
 • CN 17 Thường Niên
 • CN 18 Thường Niên
 • CN 19 Thường Niên
 • CN 20 Thường Niên
 • CN 21 Thường Niên
 • CN 22 Thường Niên
 • CN 23 Thường Niên
 • CN 24 Thường Niên
 • CN 25 Thường Niên
 • CN 26 Thường Niên
 • CN 27 Thường Niên
 • CN 28 Thường Niên
 • CN 29 Thường Niên
 • CN 30 Thường Niên
 • CN 31 Thường Niên
 • CN 32 Thường Niên
 • CN 33 Thường Niên
 • CN Lễ Chúa Kytô Vua