TUẦN CỬU NHẬT

VÀ LỄ THÁNH CẢ GIUSE

(từ ngày 10 đến 19/03 mỗi năm)

 

"XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI CÓ TRÁI TIM

VỚI TRỌN TÌNH YÊU  CỦA CẢ THẾ GIỚI"

 

NGÀY THỨ NHẤT, 10/03

CHUYỂN HƯỚNG PHÚC ÂM

 

Chúng ta đang sống ở thời kỳ chuyển hướng : chuyển hướng về tin học, chuyển hướng về sinh thái v.v... Tình trạng thế giới và Hội Thánh dẫn chúng ta ngày nay tới chỗ chấp nhận sự chuyển hướng về Phúc Âm. Thánh Giuse, khi trở nên dưỡng phụ Đức Giêsu, đã tự đặt mình vào thời mới của Lời Hứa : "Thời giờ đã mãn, hãy tin vào Phúc Âm” (Mc 1:14). Như Thánh Giuse và Chân phước An-rê, chúng ta phải tập trung cuộc sống vào Con Người Chúa Giêsu, vào đời sống cùng những dự kiến và thực hành của Chúa để nắm vững sự chuyển hướng của chúng ta về Phúc Âm.

Đâu là di sản các nhân đức tin, cậy, mến mà chúng ta sẽ để lại cho các thế hệ đang tới nếu không có sự chuyển đổi này ? Giữa thời đại gai góc muôn mặt hiện nay, cần phải trở về với cội nguồn Kitô giáo của chúng ta. Chúa Giêsu đòi các môn đệ Ngài phải luôn đối diện với câu hỏi : Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?” (Mc 8:29).

Hãy làm lại những lựa chọn của chúng ta.

Đời sống của Thánh Giuse đã được thay đổi khi Chúa Giêsu đến. Và Chân phước Anrê đã trung thành bước theo vết chân Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu và làm việc với Ngài không ?  Trong thời bạo lực và thất thường này, chúng ta cần liên kết để đưa ra một bộ mặt với những cánh tay sẵn sàng thi hành ý định của Chúa Kitô hôm nay.

  Vào thời Chúa Giêsu, những người sùng đạo chủ trương trung thành với Luật, dù họ đang sống ngay giữa lòng Sứ điệp giải thoát của Chúa Giêsu và những chọn lựa của Ngài. Còn chúng ta, đâu là những lựa chọn của chúng ta ? Trong khi người ta rêu rao về một thứ Kitô giáo lỗi thời với những giá trị ẻo lả, trong khi người ta gây chiến nhân danh Thiên Chúa, thì chúng ta cần lợi dụng thì giờ để canh tân những lựa chọn của chúng ta hoàn toàn hướng về Phúc Âm.

Thánh Giuse và Chân phước An-rê kêu mời chúng ta sống và làm việc với Chúa Giêsu, nhằm tạo nên cuộc thay đổi lớn : Kiến tạo một thế giới có trái tim với trọn tình yêu của cả thế giới.

LỜI NGUYỆN CÙNG THÁNH GIUSE

Lạy Thánh Giuse, lao động khiêm tốn và đơn sơ, Đấng đã được chọn làm Cha nuôi của Con Thiên Chúa, xin giúp con nhận ra những dấu chỉ của thời gian. Thánh Giuse đã được diễm phúc sống và làm việc với Chúa Giêsu, xin giúp con biết tìm thấy Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Đấng đã phải trải qua gian khó để tiến bước trên những nẻo đường của Thiên Chúa, xin nâng đỡ con trong nhiệm vụ của con, cho con luôn cậy trông vào sức mạnh của Thiên Chúa hằng sống.

Lạy Thánh Giuse thợ mộc, xin cầu cùng Chúa cho con có khả năng giúp xây dựng “một thế giới có trái tim”.

Lạy Đấng đã nhận lời Chân phước An-rê khấn nguyện, xin lắng nghe lời chúng con nguyện xin mà cầu Chúa ban bình an, công bình cho thế giới chúng con, Amen.

Ghi chú : Lời nguyện trên đây, cùng với “Tụng ca Magnificat của Thánh Giuse” ở cuối trang 29 nên đọc mỗi ngày sau bài suy niệm, để cầu theo mọi ý nguyện chung và riêng mỗi người.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà