MUC LUC
 CẦU NGUYỆN CHUNGLm. Benoit Fortin

Dòng Phan Sinh Capucino

 

 

TUẦN CỬU NHẬT

VÀ LỄ THÁNH CẢ GIUSE

 

Bản dịch kinh nguyện

của Đền Thánh Giuse Mont Royal

Thành phố Montréal, Québec, Canada

 

        Lời Mở Đầu

 

·        Ngày thứ nhất (ngày 10/3)

·        Ngày thứ nhì (ngày 11/3)

·        Ngày thứ ba (ngày 12/3)

·        Ngày thứ tư (ngày 13/3)

·        Ngày thứ năm (ngày 14/3)

·        Ngày thứ sáu (ngày 15/3)

·        Ngày thứ bảy (ngày 16/3)

·        Ngày thứ tám (ngày 17/3)

·        Ngày thứ chín (ngày 18/3)

·        Ngày thứ mười (ngày 19/3 Lể Thánh Cả Giuse)

 

 

Nihil obstat

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26-03-2005

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết

Cens.del.

 

 

Imprimatur

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/02/2006