" Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng sai Thầy. Thật vậy ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất"
(Lc 9,48).


  • Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Truyền Giáo Tại Langbiang.
  • Một Vài Ghi Nhận Về Nhạc Dân Tộc Thiểu Số Vùng Cao Ðàlạt - Lâm Ðồng
  • Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc.
  • Lễ Thêm Sức Tại Kađơn.
  • Lễ Rửa Tội Tại Próh.
  • Rửa Tội Cho Anh Chị Em Dân Tộc Tại Minh Rồng
  • Giáo xứ TAM BỐ, Thánh lễ ban bí tích Thêm sức
  • Ngày Năm Thánh cho anh chị em Dân Tộc.
  • NGÀY NĂM THÁNH CHO CÁC DÂN TỘC TẠI HẠT DALAT
  • Hình Tiếp Theo