Hình thánh Joan d'Arc, lễ nhớ ngày 30 tháng 5THÁNG 10, NĂM 2020


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng