QUẢN TRỊ MỤC VỤ

 

Chân Thành Ghi Ơn  

Thay Lời Tựa

 

I.       KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HỌC:

1.      Những Chức Năng Chủ Yếu, (6 bài)

1. Phương Pháp Quản Trị Cổ Điển
2. Quản Trị Học Hiện Đại
3. Hoạch Định
4. Tổ Chức
5. Kiểm Tra
6. Lãnh đạo

2.      Chọn Lựa Cấu Trúc Quản Trị, (6 bài)

1. Cấu Trúc quản trị
2. Quản Trị theo kiểu mẫu CƠ CẤU (Structural)
3. Quản Trị theo kiểu mẫu NHÂN SỰ (Human Resources)
4. Quản Trị theo kiểu mẫu Chính Trị (Political)
5. Quản Trị theo Kiểu Mẫu Biểu Tượng (Symbols)
6. Cấu Trúc Quản Trị nào thích hợp nhất?

 

II.    SỐNG CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO:

Lời mở đầu

1.      Tháng Giêng

2.      Tháng Hai

3.      Tháng Ba

4.      Tháng Tư

5.      Tháng Năm

6.      Tháng Sáu

7.      Tháng Bảy

8.      Tháng Tám

9.      Tháng Chín

10.  Tháng Mười

11.  Tháng Mười Một

12.  Tháng Mười Hai

Thay Lời Kết

 

III. NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỨC KITÔ:

1.      Chúa Giêsu – Nhà Lãnh Đạo, (3 bài)

1. Chúa Giêsu - Nhà lãnh đạo đích thực
2. Chúa Giêsu – Nhà Lãnh Đạo Gương Mẫu
3. Các Kiểu Mẫu Lãnh Đạo của Chúa Giêsu

2.      Lãnh Đạo Bản Thân

3.      Lãnh Đạo Đội Ngũ

 

IV.  GIÁO XỨ CÔNG GIÁO:

1.      Điều Chỉnh Lại Dự Kiến

2.      Xây Dựng Nền Tảng Cho Dự Kiến

3.      Quảng Dự Kiến

4.      Hiện Thực Hoá Dự Kiến

 

Tủ Sách Tham Khảo: Quản Trị Và Lãnh Đạo