PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO LÝ

CÁC LỚP XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

 

(KHỐI SƠ CẤP: 7-8 tuổi)

 

 

Lời Mở Đầu

 

PHẦN I: Sơ lược tâm lý lứa tuổi sơ cấp - Nội dung chương trình giáo lý - Những yêu cầu cần đạt.

 

CHƯƠNG I : Sơ lược đặc tính lứa tuổi.

CHƯƠNG II : Nội dung giáo lý khối sơ cấp

CHƯƠNG III : Những thói quen và yêu cầu cần đạt ở khối sơ cấp.

 

PHẦN II: Phương pháp dạy giáo lý

 

CHƯƠNG IV : Diễn tiến một tiết dạy giáo lý

CHƯƠNG V : Dẫn vào Lời Chúa và công bố Lời Chúa

CHƯƠNG VI : Giải thích Lời Chúa

CHƯƠNG VII : Cầu nguyện trong bài giáo lý

CHƯƠNG VIII : Sinh hoạt giáo lý

CHƯƠNG IX : Bài tập giáo lý

CHƯƠNG X : Sống Lời Chúa

CHƯƠNG XI : Tổ chức lớp học

CHƯƠNG XII : Phương pháp dự giờ và đánh giá một tiết dạy giáo lý

 

PHẦN III: Chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu

 

CHƯƠNG XIII : Thời gian chuẩn bị gần

CHƯƠNG XIV : Chuẩn bị cho việc xưng tội lần đầu

CHƯƠNG XV : Chuẩn bị cho việc rước lễ lần đầu

 

Phụ Bản: Bài Giáo Lý Mẫu

 

Tài liệu tham khảo.

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà