MỤC LỤC
             Kinh Thánh

Mục Lục
Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Học Hỏi Tin Mừng Matthêu
Học Hỏi Tin Mừng Mácô
Học Hỏi Tin Mừng Luca
Học Hỏi Tin Mừng Gioan
Khải Huyền, Sứ Điệp Hy Vọng
Của Cải Trong Kinh Thánh
Truyền Giáo Trong Kinh Thánh


 

TRUYỀN GIÁO

& NỀN TẢNG KINH THÁNH CỦA SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO

 

 

MỤC LỤC

 

·      Lời Mở Đầu :

·      Bài 1: Nền tảng Truyền Giáo trong Cựu Ước (tóm lược Phần I của Sđd, chủ yếu Chương 4 mang tựa đề: Tuyển chọn Ít-ra-en và Cứu độ thế giới)

·      Bài 2: Nền tảng Truyền Giáo trong Tân Ước – Đức Giê-su và việc Truyền giáo của Hội Thánh (tóm lược Sđd, phần II, chương 6)

·      Bài 3: Truyền Giáo theo Thánh Phao-lô (tóm lược Sđd, phần II, các chương 7 & 8)

·      Bài 4: Truyền Giáo theo Tin Mừng Mác-cô (tóm lược Sđd, phần II, chương 9)

·      Bài 5: Truyền giáo theo Tin Mừng Mat-thêu (tóm lược Sđd, phần II, chương 10)

·      Bài 6: Truyền giáo theo thánh Lu-ca (tóm lược Sđd, phần II, chương 11)

·      Bài 7: Truyền giáo theo Thánh Gioan (tóm lược Sđd, phần II, chương 12)

·      Bài 8: Chứng tá và Truyền giáo: Các sách khác của Tân Ước (tóm lược Sđd, phần II, chương 13)

·      Bài 9: Kết luận chung về Các Nền Tảng Kinh Thánh của Sứ Vụ Truyền Giáo (tóm lược Sđd, phần III)