MUC LUC
             GIÁO PHỤ ITẬP I : TỪ THẾ KỶ I ÐẾN THẾ KỶ IV.

 

LỜI NÓI ÐẦU.

PHẦN I : SỰ KHAI SINH CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ.

Chương 1 : Thời Kỳ Các Giáo Phụ Ðầu Tiên (thế kỷ I - II).

Phụ Chương :Sơ Ðồ Các Giáo Phụ Cuối Thế Kỷ I và bán Thế Kỷ II

Chương 2 :Kytô Giáo Và Do Thái Giáo: Thánh IGNACE D' ANTIOCHE .

Chương 3 :Cuộc gặp Gỡ Giữa Kytô Giáo Và Văn Hóa Hy Lạp: JUSTIN, Nhà Thần Học Giáo Dân Và Là Triết Gia Kytô Giáo.

Chương 4 : Kytô Giáo Và Ngộ Ðạo:

*        Ngộ Ðạo Là Gì ?

*        Những Khía Cạnh Của Một Nền Thần Học Cơ bản

*        Giáo Hội Dưới cái Nhìn Của Một Giáo Phụ Cuối Thế Kỷ II: Thánh IRÉNÉE Thành LYON.

PHẦN II : THẾ KỶ III : THỜI KỲ TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ NẢY NỞ.

          Chương 1 :Thời Kỳ Khai Sinh Kytô Giáo Latinh: TURTULLIEN.

Chương 2 : Các Giáo Phụ ở ALEXANDRIE, Ðà Tri Thức Vươn Mạnh.

Chương 3 : Trước Cơn Bách Hại Và Những Tranh Chấp trong Giáo Hội Thánh CYPRIEN.

Chương 4 :Một Nhà Nhân Bản Kytô Giáo: LACTANCE.

PHẦN III : BÌNH MINH CỦA MỘT GIAI ÐOẠN MỚI - CÁC GIÁO PHỤ ÐẦU TIÊN CỦA THẾ KỶ IV.

Chương 1 : Văn Chương Kytô Giáo ở Ðông Phương Vào Khúc Quanh Của Thế Kỷ Thứ IV.

Chương 2 : Buổi Ðầu Của Cơn Khủng Hoảng Về Giáo Lý Thế Kỷ IV- Ðức Tin Ðược Tra Vấn Lại Bởi ARIUS - Câu Trả Lời Của NICÉE.

Chương 3 : Một Nhân Chứng Quan TrọngVề Giáo Hội Cổ Thời: EUSÈBE DE CÉSARÉE.

Chương 4 :Khởi Ðầu Một Ðại Truyền Thống: Giáo Phụ EUSTATHE Thành Antioche.

Chương 5 :Tính Không Khoan Nhượng Của Ðức Tin - Thánh ATHANASE Thành ALEXANDRIE.

Chương 6 : HILAIRE DE POITIERS, "ATHANASECủa Tây Phương"