MUC LUC
              KYTÔ HỌCTƯỞNG NIỆM ĐẤNG CỨU THẾ
Lm. Micae Trần Ðình Quảng