MUC LUC
       CẦU NGUYỆNCầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
( "La Prière de Toutes Les Choses" )
Pierre Charles, SJ, Bỉ

Phạm Minh Thiện dịch