MUC LUC
 CẦU NGUYỆN CHUNGThờ Lạy Chúa

 

CÁC BÀI SUY NIỆM TRONG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

 

 

Dẫn Nhập

 

·      Tiệc Chiên Thiên Chúa                                                    

·      Thiết lập Giao Ước Mới                                                   

·      Thánh Thể, Giao Ước Mới và vĩnh cửu                               

·      Thánh Thể, Hy Tế Thập Giá của Đức Giêsu                         

·      Thánh Thể, Mầu nhiệm Vượt qua …                                   

·      Trên đường Emmau                                                        

·      Thánh Thể làm nên Hội Thánh                                          

·      Một Thân Thể và một Tinh Thần…                                    

·      Thánh Thể và Sự Sống Trường Sinh                                  

·      Thánh Thể và Ba Ngôi                                                     

·      Thánh Thể, trung tâm và chóp đỉnh …                               

·      Tấm Bánh Trường Sinh bẻ ra cho mọi người                      

·      Bánh Bởi Trời                                                                

·      Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể                                    

·      Đức Kitô Thánh Thể, Nguồn Sự Sống …

·      Tấm Bánh cao cả và hèn mọn

·      Lương Thực Thần Thiêng                                                 

·      Lời Hằng Sống và Bánh Ban Sự Sống                                

·      Hạt Giống Đức Tin                                                          

·      Thánh Thể và ngọn nến của lòng Tin…                               

·      Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu                                             

·      Thánh Thể, Bí Tích của Lòng Thương Xót                           

·      Thánh Thể, nơi gặp gỡ Tình Yêu                                       

·      Tình Yêu làm nảy sinh Tình Yêu                                        

·      Gặp gỡ Đức Kitô trong anh em                                        

·      Thánh Thể, Mầu Nhiệm Đức Tin                                        

·      Thánh Thể, Bí Tích Hiệp Thông                                         

·      Thánh Thể, Mầu Nhiệm Hiệp Thông                                   

·      Thánh Thể, Mầu Nhiệm Tình Thương                                 

·      Muối cho đời

·      Thánh Thể và Ơn Gọi Phục Vụ

·      Thánh Thể và đời thường                                                

·      Hiệp Nhất trong hoà bình                                                

·      Giờ Thánh cầu cho Hoà Bình Thế Giới                               

·      Linh  Mục  cử  hành  Thánh  Thể                                       

·      Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con…                                   

·      Giờ Thánh cầu cho bệnh nhân                                          

·      Giờ Thánh Cầu Ơn Chết Lành                                           

·      Giờ Thánh cho Giới Gia Trưởng                                        

·      Yêu Thương và Phục Vụ                                                  

·      Bí Tích Thánh Thể và Sứ Mạng Truyền Giáo                       

·      Giờ Thánh dành cho Các Hiền Mẫu                                   

·      Giờ Thánh dành cho Giới Trẻ                                           

·      Thánh Thể là Nguồn Suối Trường Sinh                               

·      Chứng Nhân trong đời sống hằng ngày                             

·      Hãy trở nên trẻ nhỏ                                                       

·      Em đến với Chúa                                                           

·      Chúa yêu em                                                                 

·      Thiếu nhi cầu nguyện cho gia đình                                    

·      Thiếu Nhi noi gương Chúa Giêsu