Thư Phêrô I - Chương 1:7

"Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội,
- vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện,
đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự".