MUC LUC
     THƯỜNG HUẤN LMLỜI CHÚA

TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

 

TÀI LIỆU THƯỜNG HUẤN

LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

2005

 

NỘI DUNG

 

        LỜI NGỎ  

 

BÀI MỘT :

HIẾN CHẾ “DEI VERBUM”, 40 NĂM NHÌN LẠI.

I.      Một thoáng nhìn lại bối cảnh của Giáo Hội trước Công Đồng.   

II.     Ảnh hưởng của Lời Chúa đối với Công Đồng Vatican II     

III.    Công Đồng chỉ rõ phương hướng học hỏi và yêu mến TK

IV.    Nhờ Dei Verbum, TK trở nên “Sách Thánh” của Giáo Hội.

V.     Dei Verbum với Giáo Hội Việt Nam

VI.    Dei Verbum khai mở nguồn LC cho mọi sinh hoat của HT

 

BÀI HAI :

HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA.

I.      Giới thiệu hiến chế Dei Verbum

II.     Vài nhận định

 

BÀI BA :

LỜI CHÚA TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ.

I.      Origène, con người và cuộc đời

II.     Hiêrônimô, con người và cuộc đời

III.    Kết luận

 

BÀI BỐN :

LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG HỌI THÁNH :

VIỆC GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

I. – XVIII : 18 nguyên tắc trong việc giải thích Lời Chúa

 

BÀI NĂM :

“VIỆC NGHIÊN CỨU THÁNH KINH

PHẢI NHƯ LINH HỒN CỦA KHOA THẦN HỌC”.

I.      Giáo huấn của Dei Verbum về tương quan giữa KT và TH

II.     Trở về với KT và quá trình tái khám phá mầu nhiệm PS

 

BÀI SÁU :

LỜI CHÚA TRONG PHỤNG VỤ THÁNH LỄ.

I.      Nhập đề

II.     Từ PV hội đường Do Thái đến PV Lời Chúa trong Thánh lễ

III.    Hoa trái của cuộc canh tân Phụng Vụ

IV.    Các điều kiện để đón nhận Lời Chúa     

V.     Giáo Hội công bố Lời Chúa

VI.    Quy luật Phụng vụ liên quan đến việc lựa chọn các bài đọc

 

BÀI BẢY :

LECTIO DIVINA HAY DỤ NGÔN VỀ VIÊN NGỌC QUÝ.

I.      Tìm về cội nguồn.      

II.     “Lectio divina”   

III.    “Lectio divina” bản văn hay là Lời ngỏ   

IV.    Phụng vụ, nôi sinh thành của Lectio divina     

V.     Tương quan song đối giữa bàn tiệc LC và bàn tiệc TT      

VI.    Các nghĩa của KT hay những chặng đường…   

VII.   Lectio divina hay Lectio evangelica ?    

VIII.  Kinh Thánh lớn lên cùng với người đọc. 

 

BÀI TÁM :

LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA.

I.      Nhập đề    

II.     Linh mục là thừa tác viên Lời Chúa       

III.    Linh mục, TTV của Lời “nhân danh ĐK và nhân danh GH”

IV.    Lời Chúa và lời chúng ta      

V.     Hướng tới việc rao giảng Lời có hiệu quả       

VI.    Thay Lời Kết      

 

BÀI CHÍN :

LỜI CHÚA VÀ CÔNG CUỘC RAO GIẢNG TIN MỪNG.

I.      Lời Chúa và nguồn gốc của công cuộc rao giảng Tin Mừng

II.     Lời Chúa và nội dung của lời rao giảng  

III.    Lời Chúa và các hình thức rao giảng Tin Mừng

IV.    Cái bền vững và cái thay đổi

Phụ Bản .     Logo Năm Sống Lời Chúa Của Giáo Phận Đàlạt