MUC LUC
     THƯỜNG HUẤN LMNĂM THÁNH THÁNH THỂ

TÀI LIỆU THƯỜNG HUẤN LINH MỤC

GIÁO PHẬN ÐÀLẠT

NĂM 2004

 

 

Lời Ngỏ

 

I.       ĐỨC GIÊSU KITÔ, THƯỢNG TẾ CỦA GIAO ƯỚC MỚI

I. Đức Giêsu Kitô Thượng Tế . 

II. Thượng Tế của Giao Ước Mới.     

III. ĐGK, Thượng Tế của Giao Ước Mới, Đấng thiết lập Bí tích TT.    

 

II.     BT. THÁNH THỂ, CUỘC TƯỞNG NIỆM VƯỢT QUA      

I. Liên hệ với lễ Vượt qua Do Thái     

II. Ý nghĩa kitô học của việc Tưởng niệm Thánh Thể     

III. Ý nghĩa thần học của việc Tưởng niệm Thánh Thể   

IV. Ý nghĩa nhân học của việc Tưởng niệm Thánh Thể   

V. Hoa trái thiêng liêng của việc Tưởng niệm Thánh Thể

 

III.    TƯ TƯỞNG CÁC GIÁO PHỤ VỀ MN. THÁNH THỂ

I. Sách Didachè   

II. Tư tưởng các Giáo Phụ      

 

IV.     CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ  

I. Thần học về Bí tích Thánh Thể     

II. Phụng vụ       

III. Mục vụ 

IV. Linh đạo Thánh Thể

 

V.      PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

1. Trọng tâm của Phụng Vụ vũ trụ    

2. Những yếu tố chính của cử hành Thánh Thể    

3. Hành vi thống hối      

4. Lời Chúa và kinh Tin Kính    

5. Chuẩn bị lễ phẩm      

6. Kinh Nguyện Thánh Thể     

7. Việc lập phép Thánh Thể    

8. Lời cầu xin Chúa Thánh Thần       

9. Giáo Hội của các thánh trong Thánh Thể

10. Chuẩn bị rước lễ      

11. Rước lễ (ss. 43-44)  

 

VI.     "CẢM NẾM NGUỒN ƠN", LINH ĐẠO THÁNH THỂ       

I. Dẫn nhập

II. Cảm nếm Nguồn Ơn .

III. Kết luận

 

VII.   MỤC VỤ THÁNH THỂ    

I. Thánh Thể xây dựng con người linh  mục và cộng đoàn giáo xứ    

II. Linh mục cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể

 

VIII. TÔN THỜ SỰ HIỆN DIỆN THÁNH THỂ      

I. Các khía cạnh đa dạng của Thánh Thể    

II. Nền tảng của việc tôn thờ sự hiện diện Thánh Thể    

III. Thánh Thể, Bí tích của sự hiện diện     

 

IX.     BỮA TIỆC THÁNH THỂ  

A. Bữa ăn Việt Nam      

B. Bữa tiệc Vượt Qua    

C. Bữa Tiệc Thánh Thể  

 

 

PHỤ CHƯƠNG:

        1. Tìm Hiểu Chương VI

Thông Điệp “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”

ĐẾN VỚI MÁI TRƯỜNG CỦA ĐỨC MARIA, NGƯỜI PHỤ NỮ LUÔN “HƯỚNG VỀ HY LỄ TẠ ƠN”.

(AD MARIAE SCHOLAM, MULIERIS “EUCHARISTICAE”)

 

2. ĐỨC MARIA VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ (Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể)